[33] Yuan Gan, Jiyuan Liang, Chang-Woo Cho, Si Li, Yanping Guo, Xiaoming Ma, Xuefeng Wu, Jinsheng Wen, Mingquan He, Chang Liu, Shengyuan A. Yang, Kedong Wang, and Y. Zhang*, “Bandgap opening in MoTe2 thin flakes induced by surface oxidation”,Frontiers of Physics 15(3),33602, (2020).

[32] Wenjie Zhang#,Peipei Wang#,Brian Skinner#,Ran Bi, Vladyslav Kozii, Chang-Woo Cho, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Dapeng Yu, Genda Gu, Liang Fu*, Xiaosong Wu*, Liyuan Zhang*“Observation of a thermoelectric Hall plateau in the extreme quantum limit” Nature Communications 11, 1046, (2020).

[31] Tianli Feng Xuewang Wu  Xiaolong Yang  Peipei Wang  Liyuan Zhang  Xu Du  Xiaojia Wang  Sokrates T. Pantelides,“Thermal Conductivity of HfTe5: A Critical Revisit”, Advanced Functional Materials 30, 1907286, (2020).

[30] Tailei Qi#,Youpin Gong#, Alei Li, Xiaoming Ma, Xiaoming ; Peipei Wang, Rui Huang, Chang Liu, Ridwan Sakidja, Judy Wu, Rui Chen*, Liyuan Zhang* “Interlayer Transition in a vdW Heterostructure toward Ultrahigh Detectivity Shortwave Infrared Photodetectors”, Advanced Functional Materials 30,1905687,(2020).

[29] Yani Chen, Peipei Wang, Minghui Wu, Jinlong Ma, Shihao Wen, Xuefeng Wu, Gaomin Li,Yue Zhao, Kedong Wang, Liyuan Zhang, Li Huang,Wu Li, and Mingyuan Huang,”Raman spectra and dimensional effect on the charge density wave transition in GdTe3“,Applied Physics Letters,115, 151905, (2019).

[28] FD. Tang †, YF. Ren †, P P. Wang, R.D. Zhong,  J . Schneeloch, , S. A. Yang*,   K. Yang,  P . A. Lee,  G. Gu,  ZH. Qiao*, and LY. Zhang*,“Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5″, Nature 569, 537 (2019).

[27]Yuan Gan, Chang-Woo Cho, Alei Li, Jian Lyu, Xu Du, Jin-Sheng Wen, and L.Y. Zhang*, “Giant enhancement of superconductivity in few layers MoTe2”,Chin. Phys. B 28(11),117401, (2019)

[26] FD. Tang, QH. Du, C. Petrovic, W. Zhang, MQ. He, and LY. Zhang.“Negative differential resistance and quantum oscillations in FeSb2 with embedded antimony”,Chin. Phys. B. 28, 037104 (2019).

[25] Alei Li, Qianxue Chen,Peipei Wang,Yuan Gan, Tailei Qi,Peng Wang,Fangdong Tang,Judy Z. Wu,Rui Chen,Liyuan Zhang*,Youpin Gong+ “Ultrahigh-Sensitive Broadband Photodetectors Based on Dielectric Shielded MoTe2/Graphene/SnS2 p–g–n Junctions”.Advanced Materials 31, 1805656, (2019).

[24]Yani Chen, Peipei Wang, Minghui Wu, Jinlong Ma, Shihao Wen, Xuefeng Wu, Gaomin Li,Yue Zhao, Kedong Wang, Liyuan Zhang, Li Huang,Wu Li, and Mingyuan Huang,”Raman spectra and dimensional effect on the charge density wave transition in GdTe3“,Applied Physics Letters,115, 151905, (2019).

[23]Rui Cao, Huide Wang, Zhinan Guo, David K. Sang, Liyuan Zhang, Quanlan Xiao, Yupeng Zhang, Dianyuan Fan, Jianqing Li, Han Zhang,”Black Phosphorous/Indium Selenide Photoconductive Detector for Visible and Near‐Infrared Light with High Sensitivity”, Advanced Optical Materials, 7, 1900020, (2019).

[22]Gaomin Li, Xiaobin Chen, Yuan Gan, Fenglei Li, Mingqi Yan, Fan Ye, Shenghai Pei, Yujun Zhang, Le Wang, Huimin Su, Junfeng Dai, Yuanzhen Chen, Youguo Shi, XinWei Wang, Liyuan Zhang, Shanmin Wang, Dapeng Yu, Fei Ye, Jia-Wei Mei, and Mingyuan Huang “Raman spectroscopy evidence for dimerization and Mott collapse in α−RuCl3 under pressures” Physical Review Materials 3, 023601, (2019).

[21] FD. Tang, PP. Wang, P. Wang, Y. Gan, G. D. Gu, W. Zhang, MQ. He, and LY Zhang*. “Quasi two-dimensional superconductivity in FeTe0.55Se0.45 ultrathin film”,Journal of Physics: Condensed matter 31, 265702 (2019).

[20]Scott Mills, Naomi Mizuno, Peng Wang, Jian Lyu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fernando Camino, Liyuan Zhang*,and Xu Du*,“Contact transparency in mechanically assembled 2D material devices”, Journal of Physics:Materials, 2, 035003, (2019).

[19] Jie Zhu, Tianli Feng, Scott Mills, Peipei Wang, Xuewang Wu, Liyuan Zhang, Sokrates T. Pantelides, Xu Du, Xiaojia Wang,  “Record-Low and Anisotropic Thermal Conductivity of a Quasi-One-Dimensional Bulk ZrTe5 Single Crystal”, ACS Applied Materials & Interfaces 10, 40740, (2018).

[18] Fangdong Tang, Peipei Wang, Peng Wang, Yuan Gan, Le Wang, Wei Zhang, Liyuan Zhang“Multi-carrier transport in ZrTe5 film” Chin. Phys. B,27,8,87307(2018).

[17] BaomingYan,Xinqi Li,Jiaji Zhao, Zhenzhao Jia, Fangdong Tang, Zhihong Zhang, Dapeng Yu, Kaihui Liu, Liyuan Zhang*, Xiaosong Wu*,”Gate tunable Kondo effect in magnetic molecule decorated graphene”,Solid State Communications 278, 24, (2018).

[16]Peichen Zhong, Yafei Ren, Yulei Han, Liyuan Zhang*, and Zhenhua Qiao+,In-plane magnetization-induced quantum anomalous Hall effect in atomic crystals of group-V elements,Physical Review B (R) 96, 241103,(2017)

[15] Jianting Ji, Rui He, Yinghao Jie, Anmin Zhang, Xiaoli Ma, Linjing Pan, Le Wang, Liyuan Zhang, Qingming Zhang, Modification of electronic band structure in mL + nL (m = 1, 2; n = 1–5) free-stacking graphene, Applied Physics Letters, 109, 15, 153111, (2016)

[14] Yi-Ping Wang, Hui-Jun Zhou, Gui-Hua Zhao,Tian-Long Xia, Lei Wang, Le Wang, liyuan Zhang “Rapid and non-destructive layer number identification of two-dimensional layered transition metal dichalcogenides” Rare Metals, 35: 632. (2016)

[13] CH,Wang,ZS Gou,F Pang F,LY Zhang,JH Yan,L Bi,YS Han”Effects of Graphene Modification on the Bioactivation of Polyethylene-Terephthalate-Based Artificial Ligaments”.ACS Appl Mater Interfaces,7(28):152263,( 2015).

[12]Linjing Pan, Le Wang, Y. Zhang,”Enhanced Spin diffusion length by suppressing spin-flip Scattering in Lateral spin valves,” Rare Metals, 34(3):156,(2014)

=========================================================

Before my group setting up:

=========================================================

[11]. Jinsheng Wen, Qing Jie, Qiang Li, M. H Mucker, M. V. Zimmermann, Zhijun Xu, D. Singh, L.Y. Zhang, Genda Gu, and J. M. Tranquada, “Uniaxial linear resistiviy superconducting La1.905Ba0.095CuO4 induced by an external magnetic field”, Rapid Communications: Physical Review B 85(13) 134512, (2012).

[10]. L.Y. Zhang, Y. Zhang, J. Camacho, M. Khodas and I. A. Zaliznyak, “The experimental observation of quantum Hall effect of I=3 chiral charge carriers tri-layer graphene”, Nature Physics 7 (12) 953, (2011).

[9]. G. Nazin, Y. Zhang, L.Y. Zhang, E. Sutter and P. Sutter, “Visualization of charge transport through Landau levels in graphene”, Nature Physics6 (11) 870, (2010).

[8]. L.Y. Zhang, Y. Zhang, M. Khodas, T. Valla and I. A. Zaliznyak, “Metal to insulator transition on the N = 0 Landau level in graphene “, Physical Review Letters 105 (4), 046804, (2010).

[7]. L.Y. Zhang, J. Camacho, H. Cao, Y. P. Chen, M. Khodas, D. Kharzeev, A. Tsvelik, T. Valla and I. A. Zaliznyak, “Breakdown of the N=0 Quantum Hall State in graphene: two insulating regimes”, Editor’s suggestion, Rapid Communications: Physical Review B 80 (24) 241412, 2009. Highlighted in Virtual Journal of Nanoscience and Technology, Jan 11, (2010).

[6]. L.S. Weng, L.Y. Zhang, Y. P. Chen, L. P. Rokhinson. “Atomic force microscope local oxidation nanolithography of graphene,” Applied Physics letters 93 (9), 093107, (2008).

[5]. L.Y. Zhang, J. Zhou, Z.L. Wang, D. Davidovic. “A single electric relaxation time in Ba1-xSrxTiO3 nanoparticles at low temperatures, ” Nanotechnology 18 (13), 135707, (2007).

[4]. C.G. Hu, H. Liu, C.S. Lao, L.Y. Zhang, D. Davidovic, Z.L. Wang. “Size-controllable synthesis of single-crystalline BaMnO3 andBaTi1/2Mn1/2O3 nanorods/nanowires.” Journal of Physical Chemistry B 110 (29), 14050, (2006).

[3]. Y.G. Wei, X.Y. Liu, L.Y. Zhang, D. Davidovic. “Mesoscopic resistance fluctuations in cobalt nanoparticle, ” Physical Review Letters 96 (14), 146803, (2006).

[2]. C.S. Lao, J. Liu, P.X. Gao, L.Y. Zhang, D. Davidovic, Z.L. Wang “ZnO nanobelt/narnwire Schottky diodes formed by dielectrophoresis alignment across Au electrodes. ” Nano Letters6 (2):263, (2006).

[1]. L.Y. Zang, C.Y. Wang, Y.G. Wei, X.Y. Liu, D. Davidovic. “Spin-polarized electron transport through nanometer-scale Al grains,'” Rapid Communications: Physical Review B 72 (15) 155445, 2005. Highlighted in Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 12, (5) (2005).